"Hyvä oppiminen raivaa tietä uudelle. Se tuottaa aina jotakin, mitä ei vielä ollut valmiina olemassa." 

Yrjö Engeström

Varhaiskasvatuksen laatu ei synny sattumalta

Kaikki mitä varhaiskasvatuksessa tehdään tai jätetään tekemättä vaikuttaa lapseen. Laadukas ja hyvä toimintakulttuuri ei synny yksin puurtamalla. Se rakennetaan tiimin ja työyhteisön yhteisellä tekemisellä, suunnittelulla ja ajattelulla. Jatkuvan arvioinnin ja kokemusten jakamisen kautta tiimissä ja työyhteisössä syntyy yhteisiä merkityksiä ja käsitteitä, jotka luovat pohjan yhteiselle oppimisella ja kehittämiselle. Hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus tukee yksilöiden, tiimien ja yhteisön oppimista ja osaamista!

Esimerkkejä suosituimmista koulutusteemoista

Kokopäiväpedagogiikka

Koulutuksen tavoitteena on tarkastella kokopäiväpedagogiikan lähtökohtia ja merkitystä toiminnan suunnittelussa. Miten pedagogisesti perusteltuja tavoitteita, ratkaisuja ja rutiineja tuodaan osaksi arkea? Miten lapsen oikeudet ja osallisuus toteutuvat? Miten suunnitella havainnointi ja dokumentointi luontevaksi osaksi toimintaa?

Netti_Liidut

Leikki ja leikkipedagogiikka

Koulutuksen tavoitteena on avata leikin ja leikkipedagogiikan merkitystä lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen näkökulmasta. Voiko leikkiä suunnitella? Millainen aikuisen rooli on eri ikäisten lasten leikissä? Kuinka edetään "vapaasta" leikistä yhteiseen pitkäkestoiseen leikkiin? Millainen on luova ja leikkiin innostava oppimisympäristö?

Yleinen tuki varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen tavoitteena on avata inklusiivisen varhaiskasvatuksen tavoitteita ja merkitystä, sekä tarkastella yleisen tuen toteuttamisen pedagogisia lähtökohtia. Kuinka erilaisiin tuen tarpeisiin ja ryhmän moninaisuuteen voidaan vastata leikin, oppimisen ja osallisuuden esteitä poistamalla?

foot-shoe-sneaker-3082913-1-1.jpg

Tiimin pedagoginen johtaminen

Koulutuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajan roolia tiimin johtajana. Miten jakaa pedagogista vastuuta? Miten määritellään lapsiryhmän pedagogiset tavoitteet ja työtavat? Kuinka huomioida kaikkien kasvattajien vahvuudet?

Tiimityö varhaiskasvatuksessa

Kuinka vahvistaa tiimin toimintaa ja osaamista? Tiimin ilmapiirillä, sitoutumisella ja jokaisen kasvattajan johdonmukaisella työtavalla on vahva yhteys lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen. Yhteisen suunnittelun ja arvioinnin kautta arvot, päämäärät ja linjaukset konkretisoituvat laadukkaaksi pedagogiseksi toiminnaksi.

Työvälineenä ryhmävasu

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman eli ryhmävasun merkitykseen ja tehtävään lapsiryhmän arjen käytäntöjen ja toiminnan suunnittelussa. Kuinka löydetään ja kirjataan riittävän konkreettiset tavoitteet? Kuinka sovitaan ja sitoudutaan johdonmukaisiin työtapoihin? Miten toimintaa arvioidaan?

Kirsi Järvinen

Teemat, joista koulutan ja luennoin, ovat minulle tärkeitä. Minulla on niistä paljon työn, opiskelun ja elämän kautta kertynyttä tietoa ja kokemusta.  Vahvuuksiani ovat läsnäolo, huumori ja käytännön esimerkit. Haluan innostaa ja oivalluttaa.  Uskon jokaisessa ihmisessä oleviin vahvuuksiin ja käyttämättömiin mahdollisuuksiin, joiden löytäminen on avain työn iloon ja kehittymiseen. 

Toimin koko maassa. Tulen mielelläni paikan päälle, mutta työskentely verkossa onnistuu myös.

Luentotyyppinen koulutus soveltuu hyvin silloin kun tavoitteena on alustaa tiiviisti jotakin tiettyä aihetta esimerkiksi osana kehittämispäivää. Kokonaisissa koulutuspäivissä aihetta työstetään osallistavin tavoin pienryhmissä ja keskustelemalla. Prosessikoulutus (noin 3-5 krt) palvelee pitkäjänteisen ja tavoitteellisen muutoksen toteutumista.

Palautetta koulutuksista

Kirsillä on selkeä ja lämmin tapa puhua. Päivä meni tosi nopeasti ja olisin halunnut kuulla häntä vielä lisää! Ihania esimerkkejä leikistä ja hyvää herättelyä ilman syyllistämistä. Hyvät materiaalit.

 

Paras koulutus pitkään aikaan. Kerrankin asioita avattiin koko henkilöstön kannalta. Avasi silmiä näkemään lapsen osallisuutta ja ajattelua. Tärkeää asiaa, johon palaamme ehdottomasti omassa työyhteisössäni. 

Hyvää asiaa tiimityöstä. Pisti miettimään miten itse toimii. Hyvät esimerkit ja kysymyksiä, joista synty paljon keskustelua. Kiitos Kirsi, sinua oli mukava kuunnella!

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Vieritä ylös